top of page

Starfish Academy

ในโลกของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด Starfish Academy มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย เราช่วยสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ผ่านโครงการหลากหลายโครงการ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีความหมาย นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน

โครงการ Starfish Academy

  • Makerspace พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นตามความสนใจ ผ่านกระบวนการ Steam Design Process เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กมีทักษะสำคัญ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

  • การพัฒนาวิชาชีพนักการศึกษา จัดการศึกษาที่มีความต้องการหลากหลาย แบ่งปันประสบการณ์ แนะนำนวัตกรรมที่เป็นคำตอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ 

  • การบริหารจัดการโครงการทางการศึกษา ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีความหมาย เช่น  โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการลดภาระการณ์เรียนรู้ถดถอยในพื้นที่จัดหวัดสมุทรสาคร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย

_DSC8259.jpg
_MG_8210_edited_edited.jpg
DSC01740.jpg
bottom of page