top of page
ตราโรงเรียนปลาดาว (1).jpg

Starfish School

ให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันตามขีดความสามารถแห่งตนสู่ศตวรรษที่ 21 คือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของโรงเรียนปลาดาว เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เราจึงต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Project และ Problem Based Learning ในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและปัญหาเป็นฐาน รวมไปถึง  Makerspace ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ นวัตกรรม 3R ที่เน้นให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น    ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมสู่โลกภายนอก

Starfish School

ส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนผ่าน 3 นวัตกรรมการสอน

  • นวัตกรรมบ้านปลาดาว 3R มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยผ่านกระบวนการสอนแบบ Active Learning

  • Project Based Learning (PBL) การเรียนรู้แบบโครงการ โดยเริ่มจากสิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นหลัก และต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยการลงมือทำผ่านกิจกรรม ด้วยกระบวนการ EDICRA

  • Starfish Maker พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความถนัดเฉพาะด้านของตนเอง โดยใช้ ‘STEAM Design Process’ เป็นหัวใจของกระบวนการเรียนรู้

bottom of page