top of page

Starfish Learning Hub

แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียนทุกวัย ให้สามารถต่อยอดทักษะของอนาคตผ่านการเรียนรู้จาก STEAM, พื้นที่นักสร้างสรรค์, และการเรียนรู้ผ่านโครงการ ด้วยหลักสูตรที่แตกต่างจากการเรียนรู้ในโรงเรียนแบบเดิม ๆ ผ่านการปฏิบัติทางการเกษตรจากการลงมือทำด้วยตัวเอง, การออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ, การเป็นนักสำรวจเชิงนิเวศ, การเป็นผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสิ่งแวดล้อม, และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ชุมชนการเรียนรู้ในอนาคต

Programs

722747_0.jpg

การเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน (Sustainable Entrepreneurship)

ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เรียนรู้การทำฟาร์มแบบยั่งยืน สร้างและทำการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนในวงจรธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการที่เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ในอนาคต

นวัตกรรมการออกแบบและการผลิต (Innovative Design & Production)

สร้างไอเดีย ออกแบบ และผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องมือที่ทันสมัย และวัสดุรีไซเคิล รวมถึง เรียนรู้อุปสงค์และอุปทาน และเรียนรู้ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมและการออกแบบ

722739_0.jpg
722753_0.jpg

การสำรวจเชิงนิเวศและวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Eco-Explorers & Environmental Data Analysts)

รู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบ และทำนายแนวโน้มทางนิเวศวิทยาในอนาคต โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้นำนักสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการสร้างการสนับสนุน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สร้างผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล

_DSC6810 (1)_edited.jpg
722755_0.jpg

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวดิจิทัล (Cultural & Digital Tourism)

ศึกษาวัฒนธรรมของเชียงใหม่ เรียนรู้ผ่านการใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ เข้าใจถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างแคมเปญดิจิทัล การสร้างทัวร์เสมือนจริง และสร้างรายได้จากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของการท่องเที่ยวดิจิทัล

STARFISH LEARNING HUB

  • พัฒนา - ทักษะพื้นฐานในการอ่านและเขียน รวมถึงความชำนาญในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาขั้นสูง

  • ส่งเสริม - สุขภาพและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน เพื่อให้มีความมั่นใจ มีความเห็นอกเห็นใจ และตระหนักรู้ต่อสังคม

  • กระตุ้น - ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านการศึกษา STEAM และพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace)

  • สร้างทักษะ - การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพผ่านโครงการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน

  • เข้าใจ - อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับตลาดงานและสังคมในอนาคต

Booking Now

Thanks for registering to our event. See you there!

bottom of page