top of page
ค้นหา

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคตสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ปลุกพลังผู้นำ เปิดตัวหลักสูตรพิเศษสุด Exclusive ภายใต้โครงการผู้นำโรงเรียนอนาคตมุ่งเน้นพัฒนาผู้นำโรงเรียนไทยให้กลายเป็น "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่อนาคต!


หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบ Onsite ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 ณ สตาร์ฟิช ฮับ กรุงเทพฯ ส่วนสัปดาห์ที่ 2-5 จะดำเนินการเรียนรู้แบบ Online โดยโครงการผู้นำโรงเรียนอนาคต รุ่นแรกนี้ ได้รวบรวมเหล่าผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 17 ท่าน จากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนของตนเองโปรแกรมนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้นำโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโรงเรียน พัฒนาทักษะสำหรับผู้นำโรงเรียนในด้านการคิดเชิงนวัตกรรม แก้ปัญหาด้วยการคิดและวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และสร้างชุมชนที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์หลักของโครงการ Future School Leader:

  • สร้างผู้นำโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พัฒนาทักษะสำหรับผู้นำโรงเรียนในหลากหลายพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาครูให้สามารถสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ

  • ส่งเสริมให้ผู้นำโรงเรียนมีเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโรงเรียน และสามารถใช้นวัตกรรม Future School Model จากสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชันในการพัฒนาโรงเรียน

  • กระตุ้นให้ผู้นำโรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาอาชีพที่มีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต


โปรแกรม Future School Leader ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตรแบบผสมผสาน (Hybrid) ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ครอบคลุมเนื้อหาเชิงลึกมากกว่า 23 หัวข้อ อาทิ การออกแบบกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน การนำ Futer School Model มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม และอีกมากมาย โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ


โปรแกรม Future School Leader ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้เท่านั้น แต่เป็นเสมือนเส้นทางสู่การเติบโตทางด้านวิชาชีพ การพัฒนาตนเองในเชิงกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

โครงการนี้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปอนาคตทางการศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อผู้เรียนเช่นเดียวกัน โครงการ Future School Leader เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นจากสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชัน ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ด้วยเป้าหมายในการสร้างผู้นำโรงเรียนที่มีคุณภาพ และสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยการพัฒนาโรงเรียน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างอนาคตทางการศึกษาที่ดีมากยิ่งขึ้น

นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานพัฒนาการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เชียงใหม่ หนึ่งในผู้นำที่ได้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่า "หลักสูตรนี้มีสิ่งสำคัญมากมายที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำในอนาคต พวกเราสามารถนำหลักสูตรมาปรับใช้ในการบริหารสถาบันการศึกษาได้ และการเข้าร่วมในโครงการนี้ยังผลักดันให้เชื่อมต่อกับหลายหน่วยงานและบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ การมีการเชื่อมต่อในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้บริหารรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ เราจะมีสังคมที่ใกล้ชิดกับความคิดที่แตกต่างหรือคล้ายกัน สังคมนี้มีเป้าหมายที่จะผลิตผู้นำที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษา และในที่สุดเราจะได้รับความรู้ที่แท้จริงจากผู้ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนี้"ดู 17 ครั้ง

Comments


bottom of page