top of page

STARFISH EDUCATION

SOCIAL ENTERPRISE

เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ภารกิจของสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคมเวชั่นคือ การสร้างและบริหารจัดการโปรแกรมนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย

บริการเทคโนโลยีด้านการศึกษา(EDTECH)ของเรา

New-Collections-01-04-2020.jpg

Starfish Labz หรือห้องปฏิบัติการสตาร์ฟิชเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครูและผู้ปกครอง ซึ่งพยายามที่จะแก้ไขช่องว่างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหมู่ของครูและผู้ปกครองเพื่อเตรียมทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับบุตรหลานของตน เราเชื่อว่าครูและผู้ปกครองต้องมีการเชื่อมต่อ แบ่งปัน และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสนับสนุนและให้ความรู้แก่บุตรหลานของเรา เราเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ เพื่อจัดหาหลักสูตรออนไลน์ วิดีโอ และเวิร์กชอปแบบตัวต่อตัวให้กับผู้ปกครองและครูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเด็ก เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญหาในชีวิตจริง STEAM จริยธรรมและศีลธรรม การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม รวมทั้งการศึกษาพิเศษด้วย

Starfish Class เป็นเครื่องมือทางทรัพยากรในชั้นเรียนฟรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ครูประเมินทักษะของนักเรียนและจัดการห้องเรียนได้อย่างสะดวก ครูสามารถจัดทำรายชื่อนักเรียน ติดตามงานปัจจุบันต่าง ๆ ผ่านฟีดกิจกรรมในชั้นเรียน ประเมินทักษะสำหรับนักเรียนแต่ละคน แบ่งปันข้อมูล และรายงานผลผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งทำงานร่วมกับครูคนอื่น ๆ เพื่อติดตามผลการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน Starfish Class มีให้บริการแล้วที่ iOS App Store และ Google Play โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

class1.jpg
Services

เกี่ยวกับเรา

banner 4.PNG
Starfish-Education-Logo.png

เราทำงานร่วมกับ สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น (Starfish Education) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่เปิดตัวพร้อมกับภารกิจเพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมใหม่และวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีในการพยายามอุดช่องว่างทางการศึกษาของรัฐผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมนักเรียนให้มีทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21


เราทำงานเพื่อให้ภารกิจของเราบรรลุผลสำเร็จโดยการเป็นทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและแบ่งปันแนวปฏิบัติด้านการศึกษาที่ดีที่สุด การปฏิบัติงานตรงที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดคือ การบอกกล่าวให้ทราบถึงการสนับสนุนของเราและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครูและนักการศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายหรือปัญหาต่าง ๆ ที่พวกเขาประสบ 

สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นเป็นโครงการสำคัญที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Firetree Trust ซึ่งมีอยู่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกระยะยาวในชุมชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

About
Contact
bottom of page