top of page
ค้นหา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education ลงนาม MOU พร้อมขับเคลื่อน

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ นำโดย รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (EdTech) อย่าง Starfish Class มาช่วยในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินวิทยฐานะ


Starfish Class เป็นเครื่องมือประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ตัวช่วยครูในการจัดการชั้นเรียน ตั้งเป้าพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนมาหาแนวทางออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ต่อเนื่องตลอดเทอมอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายสมรรถนะของผู้เรียนอย่างได้ผล

สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาวิชาชีพ โดยจะมีการวิจัยและพัฒนา ในการสร้างเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งในส่วนชุดประเมินสำหรับครู และผู้บริหาร ในการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตรงกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ อีกทั้งยังจะมีโรงเรียนนำร่อง 20 โรงเรียน


เบื้องต้นในการใช้ Starfish Class และทาง ก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำแผนการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาต่อไป


ดู 3 ครั้ง

Comments


bottom of page