top of page
ค้นหา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการ Starfish Partnership กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น มุ่งพัฒนาการศึกษาไทย ผ่านการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ สร้างชุมชนการเรียนรู้ พัฒนาวิชาชีพครู และวิจัยพัฒนาการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน
โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ มุกประดับ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นายธาดา เศวตศิลา คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมงาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ.ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเปิดช่องทางพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ตามนโยบาย Anywhere anytime ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสื่อองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษามีช่องทางพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษา สู่การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างคนที่มีคุณภาพ และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปในวงกว้าง


ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น กล่าวว่า มูลนิธิฯ มุ่งสร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมทางการศึกษา มุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีความหมายต่อประเทศ วิเคราะห์เทรนด์การศึกษา พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างวิธีการจัดการเรียนรู้ เป็นต้นแบบไอเดียการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และสร้างห้องเรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

ซึ่งวัตถุประสงค์ ของการลงนาม MOU โครงการ Starfish Partnership แบ่งเป็น 3 ประการดังนี้


  1. เพื่อร่วมกันเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางร่วมกัน

  2. เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาชุมชนการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3. เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือวัดผลการพัฒนาทักษะและสมรรถนะผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา

ดู 3 ครั้ง

Comments


bottom of page