top of page
ค้นหา

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Starfish Partnership ภายใต้ความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำโดย นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมลงนาม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning โดยสร้างพื้นที่การเรียนรู้ Makerspace พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา มีเหตุมีผล นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามความสนใจและความถนัดเฉพาะด้าน ของตนเอง 

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์หลักทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makespace เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makerspace เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning

4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Starfish Labz เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ตามความถนัดและความสนใจ

5. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ Starfish Class ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

6. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ Starfish Portfolio ในการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน

7. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน(Starfish Community)

ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมทางการศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป


ดู 6 ครั้ง

Comments


bottom of page